Annoncer


Fjelsted - Fjelstedvej 5 - Orientering om nedrivning af bevaringsværdigt stuehus - Afgørelse

Afgørelse

Ejeren har erhvervet sig ejendommen, da han ønsker at opføre et træhus, som han selv
vil bo i.

Karakteristik af ejendommen
Ejendommen er en firlænget gård, hvor de tre udlænger er sammenbygget. Bebyggelsen
er registreret som bevaringsværdig i Mariager Kommuneatlas i 1994, hvor den har fået
SAVE-værdien 3. Det skyldes primært stuehuset fra 1857 og helheden omkring den firlængede gård, samt haveanlægget syd for stuehuset. Bygninger med SAVE-værdi 2-4 er
de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse, er fremtrædende eksempler indenfor deres slags.

Lovgrundlag
Efter bestemmelserne i planloven og bygningsfredningsloven, er en bygning bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan.
Med baggrund i registreringen af Fjelstedvej 5 i Mariager Kommuneatlas fra 1994, er
ejendommen optaget som bevaringsværdig i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025
med SAVE-værdi 3 for stuehuset og de tre sammenhængende gårdlænger.

Ejers kommentar
Ejer mener ikke, at ophold/beboelse i stuehuset kan anbefales, da fugtforholdene er langt
fra nutidens standard. Ejer pointerer, at forbedring af disse forhold vil kræve en omfattende ombygning, som også vil være økonomisk svær.
Muligheder i sagsbehandlingen:
1. Stuehus bevares
2. Stuehus nedrives

Fagenhedens kommentarer
Fagenheden vurderer efter besigtigelse, at huset trænger til en indvendig renovering, men
at husets ydervægge står i fin stand. Huset skal have nyt stråtag og der er synlige skader
på skorstenen.

Fagenheden vurderer, at renovering/restaurering af det eksisterende hus vil modsvare
udgiften til nedrivning og opførelse af ny bebyggelse. Muligvis vil en nyopførelse være
billigere, da ejer vil opføre et nyt hus i træ.

Hvis det eksisterende stuehus nedrives, vil bevaringsværdien for de tre udlænger falde en
til to kategorier, da stuehuset er det bærende element i den firlængede gårds bevaringsværdi.

På baggrund af den høje bevaringsværdi anbefaler fagenheden, at stuehuset kræves bevaret på trods af ejendommens begrænsede synlighed for offentligheden.

Beslutning
Udvalget for Teknik og Miljøs flertal har foretaget besigtigelse forud for mødet den 6. februar 2017.

Udvalget godkender at stuehuset nedrives.

Der er foretaget høring af naboer og interesseorganisationer i 14 dage.Har du bemærkninger eller indsigelser mod nedrivningen skal de sendes til Mariagerfjord 
Kommune, på raadhus@mariagerfjord.dk eller med post til Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro.
kommentarerne skal være kommunen i hænde senest den 18. april 2017.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
20 marts 2017 08:00
Klagefrist d.:
18 april 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?