Annoncer


Tobberup - Høndrupvej 8 - Dyre- og anlægsmæssige ændringer af husdyrbrug - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til dyre- og anlægsmæssige ændringer for kvægbruget, til ejendommen Høndrupvej 8, 9500 Hobro.

Miljøtilladelsen omfatter et produktionsareal på 2119,5 m2, heraf er produktionsarealet for malkekøer, kvier og stude på dybstrøelse på 894 m2, for malkekøer, kvier og stude på sengestald med spalter på 970,5 m2, og kalve på dybstrøelse på 255 m2.
Det ansøgte produktionsareal er uændret.

De anlægsmæssige ændringer – som forekommer i forbindelse med denne tilladelse – er udelukkende opførelse af en ny møddingsplads og en ensilageplads. Ensilageplads og møddingspladsen opføres delvis indenfor fortidsbeskyttelseslinien til fredet fortidsminde.

Miljøtilladelsen er meddelt efter § 16b i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 25. september 2018, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Malene Houbak, e-mail:  mahou@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 33.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
28 august 2018 08:00
Klagefrist d.:
25 september 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?