Annoncer


Karlby - Viborg Landevej 6 - Ændring af svinebrug – Miljøtilladelse - Afgørelse

Afgørelse


Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til ændring af svinebrug på ejendommen Viborg Landevej 6, 9500 Hobro.

Miljøtilladelsen omfatter ændringer, således at det samlede produktionsareal vil udgøre 2.944 m2.

I forbindelse med tilladelsen udvides produktionsarealet med to nye to-klimastalde, med et produktionsareal på i alt 1.600 m2.

Derudover opføres en ny gyllebeholder på 4.000 m3, med teltoverdækning.
Eksisterende gyllebeholder bliver ligeledes teltoverdækket.
Der sker ingen ændringer i de eksisterende stalde.

Miljøtilladelsen er meddelt efter § 16b i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 25. juni 2019, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Malene Houbak, e-mail: mahou@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 33.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
28 maj 2019 08:00
Klagefrist d.:
25 juni 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?