Annoncer


Als - Hadsundvej/Ravnbjergvej - Lokalplan 127/2018 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har den 5. september 2018 vedtaget forslag til Lokalplan 127/2018 for et boligområde ved Hadsundvej /Ravnbjergvej, Als, endeligt.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for udstykning af en boligparcel med henblik på opførelse af beboelse. Lokalplanen indeholder en række bindende bestemmelser, der skal sikre, at områdets anvendelse og udformning sker i overensstemmelse med lokalplanens formål.

Lokalplanen kan ses ude til højre.

Indsigelser og kommentarer
Der er ikke indkommet indsigelser til lokalplanforslaget inden udløbet af offentlighedsfasen.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Yderligere oplysninger om lokalplanen
Hvis du er interesseret i at vide mere om lokalplanen, er du velkommen til at kontakte Teknik og Byg. Lokalplanen kan desuden ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plansystemdk.dk.

Klagevejledning og søgsmål
Den endelige lokalplan kan ifølge reglerne i Planlovens kapitel 14 påklages til Planklagenævnet, hvad angår retlige spørgsmål.

Klagevejledning kan ses ude til højre.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
11 september 2018 08:00
Klagefrist d.:
09 oktober 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?