Annoncer


Fragdrup - Hvarregaardsvej 3 - Ændring af husdyrproduktion - Miljøtilladelse - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Hvarregaardsvej 3, 9500 Hobro.

Miljøtilladelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som besgtår af et kvæghold med et samlet produktionsareal på 2192 m2.

Med denne miljøtilladelse ændres husdyrbruget i et staldafsnit med dybstrøelse, til en sengebåsestald med spalter. Der sker ikke andre ændringer på ejendommen.

Miljøtilladelsen er meddelt efter § 16b i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 20. december 2006 med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen

Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag den 7. maj 20109, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.mfkn.dk

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelse eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Malene B. Houbak på mail  mahou@mariagerfjord.dk eller på tlf. 97 11 36 33.

 

 

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
09 april 2019 08:00
Klagefrist d.:
07 maj 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?