Annoncer


Vedtagelse af Natura 2000 handleplaner for perioden 2016-2021

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har vedtaget handleplaner for indsatsen i Natura 2000-områderne i perioden 2016-2021.

De kommunale handleplaner udmønter indsatsprogrammet i de statslige Natura 2000-planer for de otte Natura 2000-områder, som Mariagerfjord Kommune har andel i.

Forslag til handleplanerne har været i offentlig høring i perioden 20. oktober -15. december 2016. Resumé af høringssvarene og kommunens behandling af dem er samlet i en hvidbog.

Se Natura 2000-handleplanerne ude til højre.

Se hvidbogen ude til højre.

Klagevejledning
Vedtagelsen af de kommunale Natura 2000-handleplaner kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår handleplanernes indhold og tilvejebringelse, jf. § 53, stk. 1, nr. 2 i miljømålsloven.

Klagen skal være oprettet i Klageportalen senest den 18. maj 2017.

Klagen indgives ved anvendelse af digital selvbetjening via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk eller via Nævnenes Hus' hjemmeside.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Mariagerfjord Kommune. Kommunen videre-sender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du klager, opkræves et gebyr af Nævnenes Hus. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation.

Følgende er klageberettiget:
• Miljø- og Fødevareministeren
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
• Offentlige myndigheder
• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter.

Søgsmål
Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Lovgivning
Natura 2000-handleplanerne er udarbejdet i henhold til kapitel 14 i miljømålsloven, lovbek. nr. 119 af 26. januar 2017.

Hvis du har spørgsmål til Natura 2000-handleplanerne, er du velkommen til at kontakte
Lise Frederiksen på tlf. 97 11 36 81.

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?