Annoncer


Mariager - Klostermarken 3 - Etablering og drift af anlæg til genanvendelse af brugte plastfustager - Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt - Afgørelse

Afgørelse

Miljøgodkendelse
Mariagerfjord Kommune har givet miljøgodkendelse til Aage Vestergaard Larsen A/S, Klostermarken 3, 9550 Mariager, til etablering og drift af et anlæg til genanvendelse af brugte plastfustager.
Anlægget opstilles indendørs i en eksisterende bygning.

Miljøgodkendelsen er givet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt
Mariagerfjord Kommune har samtidig truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for projektet om etablering og drift af anlægget til genanvendelse af brugte plastfustager.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven.

Du kan klage over afgørelserne
Miljøgodkendelse
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.
Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 2. juli 2019, kl. 23.59.
Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.
Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 2. juli 2019, kl. 23.59.
Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Fælles
En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklage-nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.


Kommunens afgørelser kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelserne, kan du kontakte Ole Schrøder, oschr@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 36 83.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 juni 2019 08:00
Klagefrist d.:
02 juli 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?