Annoncer


Indstilling af medlemmer til Vandråd for Limfjorden

Information

Oprettelse af vandråd med lokal inddragelse i Limfjorden
Kommunalbestyrelsen har nu modtaget den første tilbagemelding med ønske om at oprette et vandråd i hovedopland 1.2 Limfjorden. Dermed er det en realitet at der oprettes et vandråd i oplandet.  Limfjordsrådet vil i lighed med 2014 og 2017 varetage sekretariatsfunktionen.

Kommunerne skal således igen - under inddragelse af lokale vandråd - udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats i vandløbene omkring Limfjorden.  Arbejdet skal benyttes som led i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027 En tilsvarende opgave løste vandrådene med stor succes i 2014.

Kommunerne vil sørge for den vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger.

Vandrådenes arbejde forventes påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der ligeledes omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser for de konkrete vandområder. Arbejdet forventes afsluttet ved at kommunen indberetter forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet senest d. 22. september 2020.

Indstilling af medlemmer til Vandråd for Limfjorden
Efter aftale med miljøministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand til at indstille et medlem og en suppleant til vandrådet. Medlemmer forudsættes at kunne anvende det IT-værktøj staten lægger på til at anvende, hvorfor et basalt kendskab til IT-løsninger skønnes nødvendigt.

Anmodning om indstilling af medlemmer til vandrådet skal ske senest den 18. november 2019 til Mariagerfjord Kommune mebra@mariagerfjord.dk og til Limfjordsrådet limfjordsraadet@aalborg.dk.

Ved indmeldingen skal følgende oplyses:
• Oplysninger om organisation eller foreningen der indstiller; fuldt navn, adresse, mail, mobil, kontaktperson.
• Forslået medlem til vandrådet; navn, adresse, mail og mobil.
• Forslået suppleant til vandrådet; navn, adresse, mail og mobil.

Hvem kan deltage i vandrådet?
Vandrådet består af højst 20 medlemmer og de foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er:
• relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser

Tider og frister


Offentliggjort d.:
23 oktober 2019 08:52
Ansøgningsfrist d.:
18 november 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?