Annoncer


Hobro - Vestermarken 6 - Miljøtilladelse til ændring af husdyrbrug - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Vestermarken 6, 9500 Hobro.

Miljøtilladelsen omfatter det samlede husdyrbrug.
Med denne afgørelse vil der være tilladelse til en slagtesvineproduktion med et samlet produktionsareal på 1.019 m2.
I forbindelse med tilladelsen reduceres produktionsarealet fra 1.329 m2 til 1.019 m2. Dette gøres ved at stald 6 tages ud af drift. Der sker ikke yderligere ændringer af anlægget.
Miljøtilladelsen er meddelt efter § 16b i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 27. december 2019, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Malene Houbak, e-mail: mahou@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 33.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
26 november 2019 08:00
Klagefrist d.:
27 december 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?