Annoncer


Monstrup - Rostrupvej 3 - Ændring af kvægbesætning - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har givet tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget på Rostrupvej 3, 9500 Hobro.

Med afgørelsen gives der tillæg til godkendelse til en ændring af produktionen til 415 køer, 95 kvier (19-27 mdr.), 225 småkalve (0-6 mdr.) og 2 avlstyre, samt tyrekalvene indtil 60 kg dette svare til en udvidelse fra 652,84 DE til 693,33 DE.

I forbindelse med ændringen af sker der ikke anlægsmæssige forandringer.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 12 i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnet klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag, d. 11. juli 2017, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnet behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnet behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privat personer og 1.800 kr. for virksomheder. Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på tidligere Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Malene Houbak, mahou@mariagerfjord.dk eller på tlf. 97 11 36 33.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 juni 2017 08:00
Klagefrist d.:
11 juli 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?