Annoncer


Valsgård - Ny byggemodning og spildevandsledninger nord for Valsgård - Forslag til Tillæg nr. 17 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Ikke VVM-pligt

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt
Som led i udarbejdelse af forslaget til Tillæg nr. 17 til spildevandsplanen har Mariagerfjord Kommune foretaget en screening i henhold til Lovgivningen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Kommunen har ud fra screeningen vurderet, at tillægget ikke skal miljøvurderes.

Du kan se afgørelsen ude til højre.

Du kan klage over afgørelsen
Beslutningen om ikke at miljøvurdere tillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
En eventuel klage indsendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du via www.borger.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber mandag den 11. marts 2019, klokken 23:59.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr., for privatpersoner og 1.800 kr. for Virksomheder og organisationer.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Vil du høre nærmere til de vilkår, der er stillet i tilladelserne er du velkommen til at ringe til Jens Kalør i Mariagerfjord Kommunes Naturafdeling på telefon 97 11 37 06 eller mail jkalo@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
11 februar 2019 08:00
Klagefrist d.:
11 marts 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?