Annoncer


Hobro - Hannerupvej 301 - Miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbrug - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbruget, på ejen-dommen Hannerupvej 301, 9500 Hobro.

Miljøtilladelsen omfatter udvidelse af husdyrbruget i eksisterende staldbygning. Udvidelsen ønskes for at få en mere fleksibel produktion af kvæg i eksisterende bygninger. Ændringen giver mulighed for en mere fleksibel produktion af ammekvæg og slagtekalve.
Tilladelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som består af kvæghold med et samlet pro-duktionsareal på 302 m2.
I forbindelse med tilladelsen udvides dyreholdet i henhold til velfærdsreglerne, mens pro-duktionsarealet forbliver uændret. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i de eksiste-rende stalde.

Miljøtilladelsen er meddelt efter § 16b i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag den 3. september 2019, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Kristina Rasmussen Christensen, e-mail: krchr@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 60.


 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
06 august 2019 08:00
Klagefrist d.:
03 september 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?