Annoncer


Hobro - Tilbygning til Rosenhaven i Hørby Skoleby - Offentliggørelse af Lokalplanforslag 124/2017

Offentlig høring

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 23. november 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 124/2017 for Tilbygning til Rosenhaven i Hørby Skoleby ved Hobro.

Offentlig høring af lokalplanforslaget
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 2 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslaget. Efter høringsperiodens udløb vil Mariagerfjord Byråd behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Lokalplanforslaget kan ses ude til højre.

Lokalplanforslaget kan også ses på biblioteket og i Borgerservice, hvor den er fremlagt fra den 29. november 2017. Lokalplanforslaget kan desuden ses på www.plansystemdk.dk.

Høringsfristen er den 14. december 2017. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. bedes fremsendt enten som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller som mail til raadhus@mariagerfjord.dk inden denne dato.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at giver institutionen mulighed for at udvide for at kunne rumme de børn der er tilknyttet institutionen.

Lokalplanen indeholder en række bindende bestemmelser, der skal sikre, at områdets anvendelse og udformning sker i overensstemmelse med lokalplanens formål.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslaget, og resultatet af screeningen er, at planforslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet og dermed ikke er omfattet af bestemmelserne om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter offentlighedsperiodens ophør kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om påbegyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke meddeles så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis miljøministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 4.

Ude til højre kan du finde klagevejledning til screening af miljøvurdering.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 november 2017 15:00
Høringsfrist d.:
14 december 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?