Annoncer


Hadsund - Visborggård - Forslag til Lokalplan 123/2018 og Kommuneplantillæg nr. 33 - Offentlig høring

Offentlig høring

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 21. december 2017 vedtaget forslag til Lokalplan 123/2018 for Visborggård samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025

Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
Forslagene fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Mariagerfjord Kommune behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form eller om de skal ændres.

Du kan se Lokalplanforslaget og kommuneplantillæget ude til højre.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan også ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plansystemdk.dk, hvor de er fremlagt fra den 9. januar 2018. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Høringsfristen er den 6. marts 2018. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller som mail til raadhus@mariagerfjord.dk inden denne dato.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for områdets anvendelse til hotel-
og ferielejligheder, kontorer, konferencefaciliteter og boliger, som naturligt knytter sig hertil. Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, der skal sikre områdets fremtidige anvendelse, herunder at fastholde stedets frednings- og bevaringsinteresser samt åbne mulighed for et begrænset nybyggeri.

Kommuneplantillæggets indhold
For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 33 til kommuneplanen, hvor lokalplanområdet overføres til offentlige formål - hotel- og ferielejligheder, kontorer, konferencefaciliteter og boliger, som naturligt knytter sig hertil. Området er beliggende i landzone og skal forblive i landzone.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslagene, og resultatet af screeningen er, at forslagene ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet og dermed ikke er omfattet af bestemmelser om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter offentlighedsperiodens ophør kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om påbegyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke meddeles så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis miljøministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 4.

Klagevejledning til screeningsresultatet for miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen for screeningen af miljøpåvirkninger af planforslagene til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, som sker samtidig med offentliggørelsen af planforslagene.

Klagevejledning kan ses ude til højre.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
09 januar 2018 08:00
Høringsfrist d.:
06 marts 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?