Annoncer


Klejtrup - Klejtrup Møllebæk - Restaurering af vandløbet Klejtrup Møllebæk

Ikke VVM-pligt

Mariagerfjord Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for projektet om restaurering af vandløbet Klejtrup Møllebæk. Vandløbet fremgår af matriklerne 36f, Hvornum By, Hvornum og 7 a, Klejtrup By, Klejtrup.

Projektet er miljøforbedrende og en del af en samlet indsats for vandmiljøet i hele EU. Det skal sikre uhindret passage for de dyr og planter, der lever i Klejtrup Møllebæk og i umiddelbar tilknytning hertil.

Mariagerfjord Kommune har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven.

Du kan klage over afgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 11. juni 2019, kl. 23.59.

Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklage-nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Kommunens afgørelser kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Spørgsmål til afgørelsen

 Hvis du har spørgsmål til afgørelserne, kan du kontakte Jacob Hollerup Mikkelsen, jmikk@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 36 52.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
14 maj 2019 08:00
Klagefrist d.:
11 juni 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?