Annoncer


Hobro - Kirkedalsvej 115 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har givet § 10 tilladelse til ejendommen Kirkedalsvej 115, 9500 Hobro. Med tilladelsen godkendes udvidelse af kvæg inklusiv opdræt med 53,71 dyreenheder (DE). Der udvides til i alt 74,30 DE.

I forbindelse med udvidelsen ansøges, der om etablering af malkestald og dybstrøelsesstald i eksisterende byggeri. Eksisterende dybstrøelsesstald ansøges ændret til maskinhus.
Den producerede husdyrgødning afsættes til godkendte arealer og biogasanlæg.

§ 10 tilladelsen er givet efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag, d. 20. december 2016, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 500 kr.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Kristina Rasmussen Christensen, krchr@mariagerfjord.dk eller på tlf. 97 11 36 60.


 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
22 november 2016 08:00
Klagefrist d.:
20 december 2016 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?