Annoncer


Rold - Del af Nysumvej - Nedklassificering til privat fællesvej - Afgørelse

Afgørelse

Udvalget for Teknik og Miljø som vejmyndighed i henhold til lov om offentlige veje mv. § 15 har truffet foreløbig beslutning om nedklassificering af del af kommunevejen Nysumvej til privat fællesvej.

Vejen agtes nedklassificeret til privat fællesvej på mat.nr. 7000f, Rold By, Rold, for så vidt angår den del, som anvendes til parkeringsplads for Rold Kirke.

Baggrunden for Mariagerfjord Kommunes planer for nedklassificering af nogle offentlige veje og parkeringspladser, som primært knytter sig til kirkernes brug, skal findes i det forskelligartede serviceniveau, som Kommunen historisk set har tilbudt de forskellige kirker i kommunen. Mere end halvdelen af kirkerne ligger ud til enten en almindelig, trafikeret offentlig vej eller ud til en privat vej eller privat fællesvej, hvor de selv varetager deres vej og parkeringsplads, mens et mindre antal kirker får stillet en særlig offentlig vej og/eller en offentlig parkeringsplads til rådighed af Kommunen.

På den baggrund finder Udvalget for Teknik og Miljø det ikke rimeligt at forskelsbehandle kirkerne, og derfor skal ønsket om at harmonisere serviceniveauet for kirkerne ske ved at søge veje og parkeringspladser nedklassificeret fra offentlig vej til privat vej eller privat fællesvej.

Imidlertid kan der ikke ske nedklassificering, hvis vejen tjener væsentlige kommunale, trafikale formål. Da Mariagerfjord Kommune vurderer, at denne trafikale myndighedsinteresse i de udpegede veje og parkeringspladser er så begrænset, at det ikke kan begrunde at fastholde vejen som offentlig kommunevej, har Udvalget for Teknik og Miljø ønsket at fremme en nedklassificering.

Den foreløbige beslutning om nedklassificering gælder det areal, som er markeret på det vedlagte kortbilag.

Fremtidigt ejerskab og vejrettigheder
Hvis vejen nedklassificeres, bestemmer Kommunen som vejmyndighed i følge vejlovens § 124, stk. 5, hvem der fremover skal stå som ejer af vejarealet, og hvilke ejendomme der skal have vejret.

Da det primært er kirken der bruger arealet, er det derfor også mest oplagt, at kirken fremover bliver ejer af arealet.

En vejret er en ret til at benytte vejen som en adgangsvej til en ejendom. Hvis man har vejret, er man også forpligtiget til at deltage i at vedligeholde vejen.

Vejrettigheder vil som udgangspunkt blive givet til mat.nr. 1ab, 2a, 2k, 39b, 39p, 39r, 39s, 39t, 39v, 39y, 39z, 39æ, Rold By, Rold.

Hvis en grundejer ikke ønsker vejret, skal du meddele dette skriftligt til Park og Trafik. Hvis vejen imidlertid er den eneste adgangsvej til ejendommen, kan vejretten ikke frasiges.

Den videre proces
Indsigelser eller bemærkninger til den påtænkte nedklassificering, bedes sendt til Park og Trafik, att: Sanne Kyndi Skovmose, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro, email: sajen@mariagerfjord.dk. Høringsfristen udløber om 4 år.

En offentlig vej kan kun nedklassificeres, hvis den overdrages i god, forsvarlig stand. Derfor bliver der inden høringsfristens udløb udarbejdet en tilstandsrapport over vejarealets tilstand. Vejloven indeholder nærmere regler herom. Tilstandsrapporten sendes også i høring, når den bliver udarbejdet efter de 4 års høringsfrist.

Udvalget for Teknik og Miljø træffer først derefter en endelig beslutning om, hvorvidt vejen skal nedklassificeres, og hvem der i givet fald skal have ejerskab og vejret fremover.

I henhold til lov om offentlige veje m.v. § 124, stk. 6 oplyses hermed om dennes § 124, stk. 2 og 7, hvorefter vejen ikke kan nedlægges fuldstændig, hvis den er eneste eller væsentligste adgangsvej til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Hvis vejen ikke agtes opretholdt som privat og vejbestyrelsen afviser krav herom, kan afgørelsen kræves indbragt for taksationskommissionen. Hvis vejen ikke agtes opretholdt som privat skal vejarealet delt efter vejens midterlinje tilbydes ejerne af de til vejen grænsende ejendomme.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 november 2016 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?