Annoncer


Sønder Onsild - Viborg Landevej - Forslag til Lokalplan 141/2018 for erhvervsformål - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på mødet den. 14. januar 2019 besluttet at vedtage Forslag til Lokalplan 141/2019 for Erhvervsformål ved Viborg Landevej i Sønder Onsild endeligt.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give benzinselskabet OK a.m.b.a mulighed for at opføre en vaskehal i Sønder Onsild.

Lokalplanen kan ses ude til højre.

Lokalplanen kan også ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plandata.dk

Indsigelser og kommentarer
Der er indkommet 2 indsigelser inden udløbet af offentlighedsfasen.

Lokalplanen er endelig vedtaget med en nedenstående ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.
1. Den tilladte højde på pylon ændres fra 4 meter til 6 meter.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Klagevejledning er vedlagt som bilag til dette brev.

Yderligere oplysninger om lokalplanen
Lokalplan bliver offentliggjort den 1. februar 2019 i Hobro Folkeblad og nederst på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside www.mariagerfjord.dk jf. Planlovens § 24.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte mig på 97113676 eller påmkape@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Klagevejledning til endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
Ifølge reglerne i Planlovens kapitel 14 kan du klage til Planklagenævnet over den endelige plan. Du kan kun klage over retslige spørgsmål.

Det kan være svært at afgøre, om der er tale om et retligt spørgsmål. I korthed kan siges, at retlige spørgsmål drejer sig om, hvorvidt reglerne i Planloven og i ”Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er overholdt. 

Retlige spørgsmål er bl.a.:
• Er planen udarbejdet i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse mv.?
• Er der uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan?
• Er Planloven, kommuneplanen og lokalplanen fortolket korrekt?
• Er et byggeprojekt lokalplanpligtigt?
• Er de almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. fulgt?

Planklagenævnet skal have modtaget din klage inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, hvilket sker samtidig med offentliggørelsen af den endelige vedtagelse af planen.

Alle, der har en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald, kan klage over en afgørelse.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, hvilket er Kommunen i dette tilfælde.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 dog kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning til Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller til raadhus@mariagerfjord.dk. Mariagerfjord Kommune videresender herefter ansøgningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, din ansøgning kan imødekommes.

I din klage skal du så vidt muligt pege på, hvilke regler i lovgivningen, du mener, ikke er overholdt. Hvorvidt en plan er rimelig eller hensigtsmæssig, er ikke et retligt spørgsmål, og det vil blive afvist af Planklagenævnet.

For at spare tid er det vigtigt, at den plan, som du klager over, er klart identificeret i klagebrevet. Hvis du klager over en planvedtagelse, f.eks. en lokalplan, bør nummer og titel på planen oplyses. Samtidig skal du begrunde din klage.

Vi henviser til Planklagenævnets hjemmeside hvis du har spørgsmål til klageportalen. Den kan du finde på www.naevneneshus.dk.

Domstolsprøvelse
Hvis du ønsker afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet. 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 februar 2019 08:00
Klagefrist d.:
04 marts 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?