Annoncer


Fårup - Glenstrup Søvej 55 - Udvidelse af dyrehold - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har givet tilladelse til ejendommen Glenstrup Søvej 55, 8990 Fårup. Med tilladelsen godkendes udvidelse af får inklusiv opdræt med 54,49 dyreenheder (DE). Der udvides til i alt 71,63 DE.

I forbindelse med udvidelsen, ansøges der om opstilling af mobil rundbuestald.

Den producerede husdyrgødning afsættes til godkendte arealer.

Tilladelsen er givet efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, med senere ændringer, § 10. 

Du kan klage over afgørelsen Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler. 

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag, d. 11. april 2017, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. 

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage. 

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse. 

Spørgsmål til afgørelsenHvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Kristina Rasmussen Christensen, krchr@mariagerfjord.dk eller på tlf. 97 11 36 60.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
14 marts 2017 08:00
Klagefrist d.:
11 april 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?