Annoncer


Hobro - Hvilhøjvej - Lokalplan 132/2018 - Forslag

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 30. august 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan 132/2018 for område til boligformål ved Hvilhøj, Hobro samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
Forslagene fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Mariagerfjord Byråd behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses på biblioteket og i borgerservice samt på www.plansystemdk.dk hvor de er fremlagt fra den 11. september 2018. Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan desuden ses her. (Lav link)

Høringsfristen er den 6. november 2018. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. bedes fremsendt enten som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller som mail til raadhus@mariagerfjord.dk inden denne dato.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at sikre et areal til tæt/lav boligbebyggelse syd for eksisterende boliger ved Hvilhøjvej samt sikre en stiforbindelse til tilstødende boligområder i nord og de rekreative arealer mod syd. Boligerne udlægges i seks rækker, vinklet i forhold til hinanden således, at der skabes mest mulig luft og udsyn fra boligerne til omgivelserne. Der anlægges en selvstændig adgangsvej til boligområdet fra Ølsvej.

Kommuneplantillæggets indhold
For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning er der udarbejdet et Tillæg nr. 40 til kommuneplanen, der overfører del af det rekreative rammeområde HOB.R.21 til eksisterende rammeområde HOB.B.43, som samtidig udvides.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslaget, og resultatet af screeningen er, at planforslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet og dermed ikke er omfattet af bestemmelserne om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter offentlighedsperiodens ophør kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om påbegyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke meddeles så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis miljøministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 4.

Klagevejledning til screeningsresultatet
Afgørelsen for screeningen af miljøpåvirkninger af planforslaget kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, som sker samtidig med offentliggørelsen af forslaget til planen.

Klagevejledning kan ses ude til højre.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
11 september 2018 08:00
Høringsfrist d.:
06 november 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?