Annoncer


Hadsund Syd - Boligområde ved Lyngbakken - Forslag til Lokalplan 120/2017 og Kommuneplantillæg nr. 29 - Offentlig høring

Offentlig høring

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 23. november 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 120/2017 for område til boligformål ved Lyngbakken, Hadsund Syd samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
Forslagene fremlægges til offentlig høring i 4 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Mariagerfjord Byråd behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Du kan se forslag til lokalplan og kommuneplantillæg ude til højre.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan også ses på biblioteket, i borgerservice samt på www.plansystemdk.dk, hvor de er fremlagt fra den 5. december 2017.

Høringsfristen er den 26. december 2017. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. bedes fremsendt enten som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller som mail til raadhus@mariagerfjord.dk inden denne dato.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at udlægge området til boligformål med mulighed for udstykning og opførelse af yderligere et parcelhus, i alt to parcelhuse.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet er ikke omfattet af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning er der udarbejdet et tillæg nr. 29 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-25, der udlægger området til boligformål.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslaget, og resultatet af screeningen er, at planforslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet og dermed ikke er omfattet af bestemmelserne om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter offentlighedsperiodens ophør kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om påbegyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke meddeles så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis miljøministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 4.

Klagevejledning til screeningsresultatet
Afgørelsen for screeningen af miljøpåvirkninger af planforslaget kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, som sker samtidig med offentliggørelsen af forslaget til planen.

Klagevejledning kan ses ude til højre.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 december 2017 08:00
Høringsfrist d.:
26 december 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?