Annoncer


Sem - Semvej 37 - Indvinding af 31.500 m3 grundvand pr. år til markvanding - Tilladelse

Tilladelse

Tilladelse
Mariagerfjord Kommune har givet Peter Ranch Pedersen tilladelse til at indvinde 31.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Tilladelsen er givet efter § 20 i Vandforsyningsloven og gælder frem til 1. november 2033.

Boringen har DGU nr. 50.386 og ligger på matr. nr. 9b Sem By, Sem ved ejendommen Semvej 37, 8970 Havndal. Placeringen ses i kortbilaget til tilladelsen.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 13. november 2019.

klagevejledning kan ses i tilladelsen, som du finder her på siden.

VVM-screening
Mariagerfjord Kommune har på baggrund af VVM-screening vurderet, at tilladelsen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke er VVM-pligt. Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 13. november 2019.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen, som du finder her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
16 oktober 2019 09:15
Klagefrist d.:
13 november 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?