Annoncer


Døstrup - Døstrup bæk - Fjernelse af spærring i Døstrup Bæk - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Ikke VVM-pligt

Mariagerfjord Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for projekt vedr. fjernelse af spærring i Døstrup Bæk.

 

Projektet omfatter fjernelse af en delvis fiskespærring i forbindelse med en kreaturvanding. Kreaturvandingen sidder i et betonprofil i vandløbet og drives af en vandmølle. Betonprofilet indsnævrer vandløbet og skaber en stærk vandstrøm.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse begrundes med, at projektet alene i anlægsfasen vil medføre begrænsede, kortvarige miljøpåvirkninger, som følge af kørsel langs vandløbet. Når projektet er gennemført, vil der være etableret forbedrede passageforhold for fisk og smådyr, hvilket vurderes at være til væsentlig gavn for vandløbsfaunaen.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Du kan klage over afgørelsen

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan, efter reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. 

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk). Du logger på klageportalen med Nem-ID. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside (find denne via www.naevneneshus.dk). 

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om klageregler kan findes på naevneneshus.dk.

Kommunens afgørelser kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

Spørgsmål til afgørelsen Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Jacob Hollerup Mikkelsen, jmikk@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 36 52.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
11 januar 2019 08:00
Klagefrist d.:
08 februar 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?