Annoncer


Matr. nr. 15u Hørby By, Hørby - Mellemoplag og genanvendelse af vejjord fra Døstrupvej og Ribesvej - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har givet tilladelse til Envidan A/S, 9000 Aalborg, til mellemoplag og genanvendelse af vejjord på matr. nr. 15u Hørby By, Hørby.
Jorden, der køres til mellemoplaget, stammer fra etablering af separatkloakering og ny fjernvarmeledninger på delstrækning af Døstrupvej og Ribesvej, Hørby, 9500 Hobro.

Tilladelsen er gældende til 1. november 2019.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 19 i miljøbeskyttelsesloven.

Du kan klage over afgørelsen
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 2. juli 2019, kl. 23.59.
Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklage-nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/).
 
Kommunens afgørelser kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Claus Hallingdal Bloch, cbloc@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 36 51.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 juni 2019 00:00
Klagefrist d.:
02 juli 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?