Annoncer


Sønder Onsild - Klejtrupvej - Forslag til Lokalplan 143/2019 og Kommuneplantillæg nr. 43 - Offentlig høring

Offentlig høring

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på mødet den 22. november 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan 143/2019 for boligområde ved Klejtrupvej i Sønder Onsild, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 43 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
Forslagene fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses ude til højre.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan også ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plansystemdk.dk, hvor de er fremlagt fra den 5. december 2018. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Høringsfristen er den 31. januar 2019. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller som mail til raadhus@mariagerfjord.dk inden denne dato.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give ejeren af arealet mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse samt at give Onsild Idrætsefterskole mulighed for at udvide med en sportshal. Derudover vil noget af arealet blive udlagt til rekreativt areal.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet er ikke udlagt i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 43 til kommuneplanen, hvori der udlægges to nye rammer, en boligområde ramme ONK. B.5 og en rekreativområde ramme ONK. R.1, samtidig med at, en offentligområde ramme ONK. O.4 udvides. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslagene, og resultatet af screeningen er, at planforslagene ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet, Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses ude til højre.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperioden kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om påbegyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a, 29b og 29c opretholdes, eller hvis miljøministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 4.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte mig på 97113676 eller påmkape@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
05 december 2018 08:00
Høringsfrist d.:
31 januar 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?