Annoncer


Hobro - Hostrupvej - Forslag til Lokalplan 112/2019 for tæt-lav boligområde - Offentlig høring

Offentlig høring

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på mødet den 3. december 2018 vedtaget forslag til Lokalplan 112/2019 for tæt-lav boligområde ved Hostrupvej i Hobro.

Offentlig høring af lokalplanforslaget
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 4 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslaget. Efter høringsperiodens udløb vil Udvalget for Teknik og Miljø behandle alle henven¬delser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen kan vedtages endeligt i dens nuværende form.

Lokalplanforslaget kan ses ude til højre.

Lokalplanforslaget kan også ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plandata.dk, hvor det er fremlagt fra den 13. december 2018.

Høringsfristen er den 11. januar 2019. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller som mail til raadhus@mariagerfjord.dk inden denne dato.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at lokalplanområdet kan anvendes til opførelse af højst 35 rækkehuse med adgang til et fælles friareal, som skal placeres centralt i bebyggelsen.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslaget, og resultatet af screeningen er, at planforslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet, Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses ude til højre.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperioden kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om påbegyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a, 29b og 29c opretholdes, eller hvis miljøministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 4.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål, er du velkomne til at kontakte Vibeke Kjær Christensen på 97113674 eller på vikch@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 december 2018 08:00
Høringsfrist d.:
11 januar 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?