Annoncer


Hadsund - Mariagervej - Forslag til Lokalplan 144/2019 og Kommuneplantillæg nr. 51 - Offentlig høring

Lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på møde den 11. juni 2019 vedtaget forslag til Lokalplan 144/2018 for et boligområde ved Mariagervej, samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 51 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
Forslagene fremlægges til offentlig høring i 6 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Udvalget for Teknik og Miljø behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses ude til højre.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan også ses på biblioteket, i Borgerservice og på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt fra den 1. juli 2019. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses nederst på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside www.mariagerfjord.dk fra den . juli 2019.

Høringsfristen er den 12. august 2019. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller som mail til raadhus@mariagerfjord.dk inden denne dato.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give boligejerne mulighed for at kunne udnytte områdets kvaliteter optimalt. Det sker blandt andet ved at give området en højere bebyggelsesprocent og mulighed for at bygge i to etager. Formålet med lokalplanen er også at sikre og fremme kiggene fra Mariagervej ned til fjorden.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet ligger i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 indenfor rammeområde HAD.B.1 – boligområde. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 51 til kommuneplanen, hvor lokalplanområdet overføres til et nyt rammeområde HAD.B.19 – boligområde Mariagervej. Det nye rammeområde HAD.B.19 fastsætter anvendelsen til parcelhuse i op til 2 etager med en bygningshøjde på højst 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på 40.

Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslagene, og resultatet af screeningen er, at planforslagene ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet, Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen er vedlagt som bilag til dette brev.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperioden kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om påbegyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a, 29b og 29c opretholdes, eller hvis miljøministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 4.

Klagevejledning til screeningen er vedlagt som bilag til dette brev.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte mig på 97 11 36 80 eller på bhald@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 juli 2019 23:59
Høringsfrist d.:
12 august 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?