Annoncer


Als - Hadsundvej/Ravnbjergvej - Lokalplan 127/2018 - Forslag

Lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø har på mødet den 5. marts 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan 127/2018 for et boligområde ved Hadsundvej/Ravnbjergvej, Als.

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 21. marts 2018 til den 11. april 2018. Da forslaget ikke rettidigt er blevet indberettet til det landsdækkende planregister Plandata.dk, fremlægges forslaget hermed på ny. Der er ikke sket ændringer i forhold til det tidligere fremlagte lokalplanforslag.

Offentlig høring af lokalplanforslaget
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 4 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslaget. Efter høringsperiodens udløb vil Mariagerfjord Kommune behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen kan vedtages endeligt i dens nuværende form eller skal ændres.

Lokalplanforslaget kan ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plansystemdk.dk, hvor det er fremlagt fra den 7. august 2018. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforlaget, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg. Lokalplanforslaget kan desuden ses her. (Lav link)

Høringsfristen er den 4. september 2018. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller som mail til raadhus@mariagerfjord.dk inden denne dato.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for udstykning og opførelse af en boligparcel med henblik på opførelse af beboelse. Lokalplanen indeholder en række bindende bestemmelser, der skal sikre, at områdets anvendelse og udformning sker i overensstemmelse med lokalplanens formål.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslaget, og resultatet af screeningen er, at planforslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet og dermed ikke er omfattet af bestemmelserne om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter offentlighedsperiodens ophør kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om påbegyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke meddeles så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis miljøministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 4.

Klagevejledning til screeningsresultatet for miljøvurdering
Du kan klage over afgørelsen for screeningen af miljøpåvirkninger af planforslaget til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, som sker samtidig med offentliggørelsen af forslaget til planen.

Klagevejledning til miljøvurderingen kan du finde ude til højre.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
07 august 2018 08:00
Høringsfrist d.:
04 september 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?