Annoncer


Hobro - Ambu-pladsen, Korsgade - Forslag til Lokalplan 133/2019 og Kommuneplantillæg nr. 42 - Forslag

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på mødet den 20. december 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan 133/2019 for Ambu pladsen, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 42 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
Forslagene fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan desuden ses ude til højre.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan også ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt fra den 14. januar 2019. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Høringsfristen er den 11. marts 2019. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller som mail til raadhus@mariagerfjord.dk inden denne dato.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give foreningen for Ambu-pladsen mulighed for at opføre en fast scene. Derudover giver lokalplanen Mariagerfjord Kommune mulighed for at udvide de eksisterende parkeringspladser ved Korsgade. Dels fordi der er mangel på offentlige parkeringspladser i Hobro midtby, og dels fordi pladserne skal indgå i en parkeringsfond for Hobro midtby.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet ligger i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 indenfor rammeområde HOB.R.2 – Rekreativt område – Korsgade. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 42 til kommuneplanen, hvor en mindre del af lokalplanområdet overføres til rammeområde HOB.C.1 – Centerområde – Hobro Bycenter. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslagene, og resultatet af screeningen er, at planforslagene ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet, Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses ude til højre.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperioden kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om påbegyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a, 29b og 29c opretholdes, eller hvis miljøministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 4.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte mig på 97113676 eller påmkape@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
14 januar 2019 13:22
Høringsfrist d.:
11 marts 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?