Annoncer


True by - True Hovedgade - Ændringer i dyreholdet - Miljøtilladelse - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til ændringer i dyreholdet for
husdyrbruget, til ejendommen True Hovedgade 19, 9550 Mariager.

Tilladelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som består af et kvæghold med et samlet
produktionsareal på 2776 m2.

I forbindelse med tilladelsen udvides produktionsarealet med opførelse af ny velfærdsstald
på 633 m2 syd for eksisterende kostald, samt nye kalvehytter på 50 m2.

Miljøtilladelsen er meddelt efter § 16b i Lov om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug af
20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.
En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen
til klageportalen Klagefristen er 4 uger finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 15. oktober 2019, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.
Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har
tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt,
og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske
inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der
foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Malene Berg Houbak, e-mail:
mahou@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 33.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
17 september 2019 08:00
Klagefrist d.:
15 oktober 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?