Annoncer


Hobro - Trinderupvej 7 - Anmeldelse af skovrejsning - VVM Screening

VVM Screening

Mariagerfjord Kommune har foretaget en VVM-screening af skovrejsningsprojektet på matrikel nr. 23c, Sdr. Onsild by, Sdr. Onsild samt 1o Trinderup, Hvornum. Ejendommen er beliggende på Trinderupvej 7, 9500 Hobro.

Mariagerfjord Kommune vurderer ikke, at skovrejsning på ejendommen har en væsentlig
indvirkning på miljøet og projektet er derfor ikke omfattet af bestemmelserne om VVM pligt efter § 3, stk. 2 i bekendtgørelsen om vurdering af visse offentlige og private anlægs
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

En eventuel klage indsendes via Miljø og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber 9. oktober 2018. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Vejledning om klageregler kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Kenneth Jensen, keje1@mariagerfjord.dk eller på tlf. 97 11 36 24.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
11 september 2018 08:00
Høringsfrist d.:
09 oktober 2018 00:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?