Annoncer


Hørby - Døstrupvej - Lokalplan 149/2019 og Kommuneplantillæg 46 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på deres møde den. 26. september 2019 besluttet at vedtage Forslag til Lokalplan 149/2019 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro, samt Tillæg nr. 46 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 endeligt.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give to bygherrer mulighed for at opføre et nyt boligområde på Døstrupvej i Hørby Skoleby. Boligområdet vil bestå af en stor andel åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse) og en mindre andel tæt-lav boligbebyggelse (rækkehuse, dobbelthuse og kædehuse). Området vil derudover bestå af en centralt placeret grøn kile der vil indeholde et stisystem der forbinder områderne sammen, samt forbinder til Rosendalskolen og Rosendalhallen og dermed giver børnene i og omkring området en sikker skolevej.

Lokalplanen kan ses her på siden.

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan også ses på biblioteket, i Borgerservice og på www.plandata.dk

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet er ikke udlagt i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.
For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 46 til kommuneplanen, hvor lokalplanområdet udlægges til boligområde HOB.B.55 – Boligområde - Døstrupvej. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Kommuneplantillægget kan ses her´på siden.

Indsigelser og kommentarer
Der er indkommet 1 indsigelse inden udløbet af offentlighedsfasen. Indsigelsen omhandlede følgende emner:

• Ønske om 1-plans huse mod Ribesvej.
• 10 meters beplantningsbælte mellem det nye område og beboerne på Ribesvej.
• Ønske om ingen legepladser i delområde 1 tæt på beboerne på Ribesvej.

Indsigelsen har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 5u, 19 eller 40.

Klagevejledning kan ses her på siden.

Yderligere oplysninger om lokalplanen og kommuneplantillægget
Lokalplan og kommuneplantillægget bliver offentliggjort den 9. oktober 2019 i Hobro Folkeblad og nederst på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside www.mariagerfjord.dk jf. Planlovens § 24.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte Mejrema Zvonic på 9711 3676 eller på mkape@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
09 oktober 2019 08:00
Klagefrist d.:
06 november 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?