Annoncer


Visborg, Hadsund - Pilkestræde 1 og 3 - Tilladelse til tilslutning af renset grundvand til regnvandsledning - Afgørelse

Afgørelse

Afgørelse
Mariagerfjord Kommune har meddelt Region Nordjylland tilladelse til at tillede renset grundvand til regnvandskloak i Visborg, tilhørende Mariagerfjord Vand a|s. Mariagerfjord Vand a|s har tilladelse til udledning af regnvand og opblandet spildevand fra denne regnvandsledning til vandløbet Vandsig. Det rensede grundvand kommer fra Regionens oprensning af forurenet grunde Pilkestrædet 1 og 3, Visborg, 9560 Hadsund. Afgørelsen er truffet i henhold til § 28 og 29 i Miljøbeskyttelsesloven.


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 8. august 2019 klokken 23:59.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.


I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.


Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag."

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Jens Kalør, jkalo@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 37 06.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
05 juli 2019 08:00
Klagefrist d.:
08 august 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?