Annoncer


Naturgenopretningsprojekt (reguleringsprojekt) i Brændemose

Høring

Mariagerfjord Kommune deltager i EU LIFE Nature-projektet ’Højmoser i Danmark’ (LIFE14 NAT/DK/00012), hvor et af delprojekterne omhandler genopretning af de hydrologiske forhold i Brændemose.

Projektets formål er at genskabe aktiv højmose på så stor en del af Brændemose som muligt, med henblik på at bidrage til at opfylde målsætningerne i Natura 2000-planen for Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø. Projektområdet i Brændemose er vist på figur 1.

Som en del af Life-projektet har kommunen udført både forundersøgelse af tørven og vegetationen på mosen. Endelig er der udarbejdet en hydrologisk forundersøgelse af ekstern konsulent. Dette materiale er tilgængeligt på projektets hjemmeside https://www.raisedbogsindenmark.dk/dokumentation.

Brændemose er en lille højmose på ca. 4 ha beliggende i Store Arden Skov.
Brændemose har som følge af tilgroning med nåletræ samt dræning mistet den struktur og vegetation, som kendetegner en aktiv højmose og fremstår derfor i dag som en nedbrudt højmose.

En kort beskrivelse af vandløbstiltag der tænkes gennemført:

I forbindelse med, projektet, ønskes det, at afløb fra den nuværende mose lukkes ved nedgravning af membraner. Projektet betegnes som et reguleringsprojekt efter vandløbsloven, da vandets bevægelse ændres.

Hvis du har ændringsforslag til det foreslåede projekt, eller bare andre forslag, har du 4 uger til at fremsende dine eventuelle ændringer eller forslag. Herefter vil Mariagerfjord Kommunen vurdere om vil kan anvende bemærkningerne.

Offentliggørelse:

Projektet er offentliggjort på kommunens hjemmeside www.mariagerfjord.dk.

Offentliggørelsen er i henhold til § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. (Bek. Nr. 834 af 27. juni 2016 med senere ændringer).

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger til projektet kan inden 4 uger sendes skriftligt til: Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro, eller raadhus@mariagerfjord.dk. Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest torsdag den 22. juli 2019.

Efterfølgende vil forslaget blive tilrettet i det omfang det er muligt, og der vil blive udsendt en endelig vandløbsretlig afgørelse sammen med afgørelse efter naturbeskyttelsesloven. Denne afgørelse kan der klages over i 4 uger.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lise Frederiksen via mail: lifre@mariagerfjord.dk eller på telefon 97 11 36 81.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
25 juni 2019 12:58
Høringsfrist d.:
22 juli 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?