Annoncer


Hørby - Vielshøjparken og Gartnervænget, Nyt boligområde ved Døstrupvej - Tillæg nr. 23 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan - Endelig vedtagelse - Afgørelse

Afgørelse

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på mødet den 26. september 2019 vedtaget tillæg nr. 23 til kommunens spildevandsplan, som omhandler kloakforholdene i to nye boligområder Vielshøjparken og Gartnervænget ved Døstrupvej i Hørby Skoleby

Spildevandsplantillæggets indhold
Tillægget beskriver hvorledes spildevandet fra en ny byggemodning i Hørby Skoleby skal håndteres. Spildevandet tilsluttes det eksisterende spildevandssystem i området, hvorfra det pumpes til Mariagerfjord renseanlæg i Hadsund.

Overfladevandet håndteres lokalt via afledningen til nedsivning i grønne områder, primært en grøn kile, som strækker sig igennem begge byggemodninger. Der etableres forsinkelses/nedsivningsbassiner i den grønne kile.

Tillæg nr. 23 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan kan ses ude til højre.

Klagevejledning
Byrådets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Jens Kalør, jkalo@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 37 06.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
02 oktober 2019 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?