Annoncer


Hørby Kirkeby – Gl. Hannerupvej 3B - Opførelse af enfamiliehus på 246 m2 med overdækning på 35 m2, integreret garage på 68 m2 samt to midlertidige beboelsesvogne - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Mariagerfjord Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1 givet tilladelse til opførelse af 246 m² enfamiliehus med 35 m² overdækning, 68 m² integreret garage og to midlertidige beboelsesvogne på Hørby Kirkeby, Gl Hannerupvej 3B.

Du kan se landzonetilladelsen her i perioden fra den 12. oktober 2017 til den 9. november 2017.

Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen. Visse landsdækkende foreninger og organisationer har også ret til at klage over afgørelsen.

En klage skal sendes til Planklagenævnet igennem Klageportalen. Klageportalen kan findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Planklagenævnet skal have modtaget klagen senest den 9. november 2017.

Det koster 900,00 kr. at klage, som privatperson og 1800,00 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Planklagenævnet opkræver selv gebyret.

Hvis du har særlige behov kan du fritages for at benytte Klageportalen. Du skal sende en begrundelse om hvorfor du bør fritages fra at bruge Klageportalen til Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller raadhus@mariagerfjord.dk. Hvis du er fritaget fra digital post bedes dette oplyses.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Hvis du klager inden klagefristens udløb, må landzonetilladelsen ikke udnyttes. Landzonetilladelsen kan først udnyttes når Planklagenævnet tillader det.

Kommunens afgørelse kan indbringes ved domstolene. Sagen skal anlægges inden 6 måneder efter kommunens offentliggørelse af afgørelsen.

Reglerne for at klage kan også findes i Planlovens § 58 – 62.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
12 oktober 2017 08:00
Klagefrist d.:
09 november 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?