Annoncer


Hadsund - Lystbådehavn ved Thygeslundvej - Endelig vedtagelse af Lokalplan 111/2017

Lokalplan

Udvalget for Teknik- og Miljø i Mariagerfjord Kommune har den. 2. august 2017 vedtaget Lokalplan 111/2017 for lystbådehavn ved Thygeslundvej i Hadsund, endeligt.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er, at fastlægge områdets anvendelse til rekreativt område i form af lystbådehavn og søsport med tilhørende bygninger og klubfaciliteter, standpladser for både, parkering mv., herunder byggefelter til ro- og sejlsportsklubbens udvidelsesbehov.

Lokalplanen kan ses ude til højre.

Lokalplanen indeholder en række bindende bestemmelser, der skal sikre, at områdets anvendelse og udformning sker i overensstemmelse med lokalplanens formål.

Indsigelser og kommentarer
Der er ikke indkommet indsigelser til lokalplanforslaget inden udløbet af offentlighedsfasen.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Yderligere oplysninger om lokalplanen
Hvis du er interesseret i at vide mere om lokalplanen, er du velkommen til at kontakte Teknik og Byg. Lokalplanen kan desuden ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plansystemdk.dk.

Klagevejledning og søgsmål
Den endelige plan kan ifølge reglerne i Planlovens kapitel 14 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, hvad angår retlige spørgsmål.

Klagevejledning kan ses ude til højre.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 august 2017 08:00
Klagefrist d.:
01 september 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?