Annoncer


Handest - Gråkærvej 4 - Udvidelse af dyreproduktion - tillæg til miljøgodkendelse - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har givet tillæg 2, til miljøgodkendelse til ejendommen
Gråkærvej 4, 8990 Fårup.

Den nuværende malkekvægsproduktion udvides fra 909 DE (dyreenheder) til 1.126 DE.
I forbindelse med udvidelsen opføres der intet større staldbyggeri. Der placeres dog flere
mobile kalvehytter langs ungdyrstalden, ligesom hestestalden ændres til opstaldning af
småkalve, og et dybstrøelsesområde indrettes til kælvningsfaciliteter i den senest opførte
kostald.

Tillæg 2 til miljøgodkendelsen er meddelt efter § 12 i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.
En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen
til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 17. juli 2018, kl. 23.59. Klagen skal være
modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har
tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt,
og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske
inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der
foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Peter Nygaard, e-mail,
pnyga@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 20 19 87 52.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
19 juni 2018 08:00
Klagefrist d.:
19 juli 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?