Annoncer


Hadsund - Jens Erik Bechs Vej 1 - Lokalplan 139/2019 for etageboliger - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give ejeren af Jens-Erik Bechs Vej mulighed for at lave etageboligbebyggelse i 4,5 etager og fortsat have liberalt erhverv på ejendommen.

Dette kan ikke lade sig gøre indenfor den eksisterende Lokalplan 2.18(C.1) fra 1990 hvoraf det fremgår, at ny bebyggelse skal holde sig inden for det ”fodaftryk”, som den eksisterende bebyggelse har og ikke må overstige 8,5 meter i højden og 1,5 etage.

Bestemmelsen i den nuværende lokalplan er lavet ud fra en forventning om, at kommende facadebebyggelse placeres langs Jens Erik Bechs Vej, hvor der nu er parkeringspladser. Og at alt bag gågadens bebyggelse er baghuse og lignende. Idet bebyggelsen langs Jens-Erik Bechs Vej aldrig er realiseret, vurderer Mariagerfjord Kommune, at planen godt kan tages op til revision.

Lokalplanen kan ses ude til højre.

Lokalplanen kan også ses på biblioteket, i Borgerservice og på www.plansystemdk.dk

Indsigelser og kommentarer
Der er indkommet 3 indsigelser inden udløbet af offentlighedsfasen, som omhandler følgende emner:
1. Manglende p-pladser i området.
2. Skyggevirkning, indkig og udsigt – bebyggelsens påvirkning af de eksisterende boliger i området.
3. Den nye bebyggelses størrelse og placering.
4. Støj.

Mariagerfjord Kommunes bemærkninger til indsigelserne
Ad1) Mariagerfjord Kommune har i lokalplanen stillet krav om etablering af de påkrævede p-pladser til etageboligerne og de liberale erhverv. Grundejer har 12 p-pladser på grunden som bibeholdes, og der er tinglyst en deklaration, som tilskriver ejendommen 10 p-pladser langs Jens-Erik Bechs Vej.

Ad2 og 3) Den nye etageboligbebyggelses facader er bearbejdet, så de giver mindst mulig indkigsgener til nabobebyggelserne. Etageboligbebyggelsen er trukket mindst 13 meter væk fra bebyggelsen langs gågaden, hvilket svarer til den afstand beboerne allerede har til bebyggelsen på den anden side af gågaden. Dette sikre desuden, at der stadig er udsigt fra og kan komme daglys til Storegade 43 og 43B.

Ad 4) Etageboligbebyggelsen skal ligesom den øvrige boligbebyggelse i området overholde støjkrav for boliger, så der er ingen forandring fra det i dag tilladte i området.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Klagevejledning kan ses ude til højre.

Yderligere oplysninger om lokalplanen og kommuneplantillægget
Lokalplanen bliver offentliggjort den 20. marts 2019 i Hadsund Folkeblad og nederst på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside www.mariagerfjord.dk jf. Planlovens § 24.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte lokalplanlægger Britt Hald på 97113680 eller på bhald@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen til raadhus@mariagerfjord.dk eller med almindelig post til Mariagerfjord Kommune, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
18 marts 2019 08:00
Klagefrist d.:
17 april 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?