Annoncer


Hobro - Hvilhøjvej - Lokalplan 132/2019 og Kommuneplantillæg nr. 40 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på mødet den. 27. juni 2019 besluttet at vedtage Forslag til Lokalplan 132/2019 for et boligområde ved Hvilhøj i Hobro, samt Tillæg nr. 40 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 endeligt.

Lokalplanens baggrund og indhold
Lokalplanens formål er at sikre areal til tæt/lav boligbebyggelse syd for de eksisterende tæt-lave boliger ved Hvilhøjvej samt sikre stiforbindelser dels til det tilstødende boligområde i nord dels de rekreative arealer mod syd. Boligerne er vinklet i forhold til hinanden for at skabe mest mulig luft og udsyn fra boligerne til omgivelserne. Der anlægges en selvstændig vejadgang fra Ølsvej til boligområdet.

Lokalplanen kan ses ude til højre.

Kommuneplantillæggets indhold
For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 40 til kommuneplanen, der overfører det rekreative rammeområde HOB.R.21 til boligområdet rammeområde HOB.B.43, som hermed udvides. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-25 for Mariagerfjord Kommune.

Kommuneplantillægget kan ses ude til højre.

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses på biblioteket, i borgerservice, på kommunens hjemmeside og på www.plansystemdk.dk

Indsigelser og kommentarer
Der er kun indkommet bemærkninger fra Hobro Boligforening inden udløbet af offentlighedsfasen.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er endelig vedtaget med en nedenstående ændringer i forhold til de offentliggjorte planforslag. I lokalplanen ændres:
1. I § 6.1 tilføjes, at facaderne primært skal opføres i mursten, men at dele af bygningen godt kan opføres andre materialer som for eksempel træ, naturskifer og facadeplader.

2. I § 7 ændres muligheden for at terrænregulere til + 0,5/- 1 meter. Det vil samlet set ikke øge bebyggelsens højde og påvirker dermed ikke naboerne negativt i forhold til nærværende lokalplanforslag. Dermed vurderer Fagenheden, at ændringen ikke kræver en ny høring af lokalplanforslaget.

3. I § 8 fjernes den passus, der siger, at restarealet i vejudlægget skal udlægges som rabat mod parkeringsarealet.  

Overnævnte forhold vil skulle konsekvensrettes i både lokalplanen, men det vurderes, at der er tale om mindre ændringer, som ikke medfører, at planerne skal ud i en ny høring.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Klagevejledning er vedlagt som bilag til dette brev.

Yderligere oplysninger om lokalplanen og kommuneplantillægget
Lokalplan og kommuneplantillægget bliver offentliggjort den 3. juli 2019 nederst på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside www.mariagerfjord.dk jf. Planlovens § 24.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte mig på 97113680 eller på bhald@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
03 juli 2019 08:00
Klagefrist d.:
31 juli 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?