Annoncer


Hobro - Tæt/lavt boligbyggeri ved Hostrupvej - Lokalplan 117/2017 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 28. september 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 112/2017 for boligområde til tæt/lave boliger ved Hostrupvej i Hobro, endeligt.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for opførelse af et antal tæt/lave boliger (dobbelthuse mv.) på små grunde, fortrinsvis til seniorer samt andre med mindre pladsbehov.

Lokalplanen kan ses ude til højre.

Lokalplanen indeholder en række bindende bestemmelser, der skal sikre, at områdets anvendelse og udformning sker i overensstemmelse med lokalplanens formål.

Indsigelser og kommentarer
Der er indkommet 4 indsigelser til lokalplanforslaget inden udløbet af offentlighedsfasen.

Lokalplanen er endelig vedtaget i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag med enkelte ajourføringer. Desuden er matr.nr. 2bv Hostrup, Hobro Jorder udtaget af forslaget på baggrund af et ønske fra ejeren. Lokalplanen indeholder herefter mulighed for opførelse af 12 tæt/lave boliger.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Yderligere oplysninger om lokalplanen
Hvis du er interesseret i at vide mere om lokalplanen, er du velkommen til at kontakte Teknik og Byg. Lokalplanen kan desuden ses på biblioteket, i Borgerservice og på www.plansystemdk.dk.

Klagevejledning og søgsmål
Den endelige plan kan ifølge reglerne i Planlovens kapitel 14 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, hvad angår retlige spørgsmål.

Klagevejledning kan ses ude til højre.

Klagefristen er tirsdag den 7. november 2017.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
10 oktober 2017 08:00
Klagefrist d.:
07 november 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?