Anlægsprojekter


Oversigt over større anlægsprojekter sammensat ud fra deres størrelse og væsentlighed. Oversigten bliver opdateret hver 4. måned og er sidst opdateret i april 2018.

Oversigt over aktuelle anlægsprojekter

Projekt Status
Rundkørsel Hobro Nord Projektet er ved at være afsluttet. Aflevering er fastsat til den 2.maj 2018
Cykelsti Arden - Astrup Der afholdes indvielse den 18. maj 2018. Herefter skal der udarbejdes en evaluering og efterfølgende slutafrapportering til Cykelpuljen
Cykelsti Mariager - Assens Anlægsarbejdet forventes afsluttet oktober hvorefter der skal udarbejdes evaluering og slutafrapportering
Helhedsplan Øster Hurup Der er indvielse den 15.juni hvor ”Bytorvet” med videre vil være færdig. Efterfølgende færdiggøres passagen ned mod Havnen
Hostrupvej, Hobro Påregnes færdiggørelse henover sommeren
P-plads Brotorv Det oprindelige overslag for en totalrenovering lød på 4,1 mill. kr. Der er afsat 1 mill. kr. i budgettet, og det er derfor under overvejelse, hvordan disse midler kan anvendes
Byggemodning Arden Vest Byggemodningen forventes afsluttet inden den 1.juli 2018 (dog ekskl. slidlag)
Byggemodning Mariager Havn Byggemodningsprojektet forventes afsluttet den 18.maj
Byggemodning Valsgård Åstedsforretning den 25.april – udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan undervejs. Byggemodning forventes afsluttet maj 2019.
Byggemodning Vebbestrup Spildevandstillæg under udarbejdelse. Byggemodning forventes afsluttet februar 2019
Byggemodning Gl. renseanlæg i Hobro Der skal udarbejdes lokalplan (sommer - efterår) inden arbejdet kan igangsættes
Søndre Kaj Der er afholdt licitation og arbejdet er startet op. Projektet forventes afsluttet oktober - november 2018
Trappe - Frydensberg Igangsættelse har afventet ansættelse af ny driftsplanlægger. Projektet kan nu påbegyndes og færdiggøres i 2018
Slæbested i Als De afsatte midler på 400.000 kr. kan række til en renovering og forbedring ved nuværende placering. Projektet er betinget af godkendelse fra Kystdirektoratet, som forventes afgjort inden sommerferien. Herefter kan projektet igangsættes og være færdigt oktober - november 2018
Forskønnelse – Hadsund Havn Der er udtaget jordprøver, hvor resultatet vil foreligge indenfor kort tid. Herefter vil der være overblik over omfanget af forurenet jord, som i givet fald skal bortkøres – dette kan have stor påvirkning på projektøkonomien
Alt på hjul Prospektet er under finpudsning med prissætning på delelementer. Planen er at have egenfinansieringen på plads inden årets udgang således at det kan udløse frigivelse af de afsatte anlægsmidler i 2018, så udbud og projektering kan påbegyndes. Opstart på konkret byggeri vil ikke være realistisk før 2019.
Hobro Idrætscenter Projektholder er i gang med at revidere/opsummere deres materiale m.h.p dialog med eksterne fonde med videre. HIC når ikke at have et endeligt projekt med finansiering færdigt i 2018. Der er dog mulighed for at projektholder vil søge om opstart af 1. etape, omhandlende nogle ting i svømmehallen, som de afsatte midler i 2018 kan bruges til, såfremt man politisk vil frigive midlerne uagtet at den samlede projektering ikke er på plads. Der vil i givet fald komme en konkret ansøgning.
Hadsund Hallerne – Kraftcenter Øst Projektholder er i gang med at revidere/opsummere deres materiale med henblik på dialog med eksterne fonde med videre. Man regner med konkrete ansøgninger til fonde lige efter sommerferien. Et realistisk bud på opstart af projektet er i 2019.
Fyrkat Møllegaard – renovering og udflytning af administration med videre Opstart af projektet vil kunne ske nu. Afventer dog stillingtagen til afvikling/salg af Vestergade 23, Hobro, da provenu ved afhændelse af ejendommen er indtænkt i det samlede projekt.
Brandstation Mariager Første byggeudvalgsmøde afholdt. Projekt under planlægning. Forventet afslutning medio 2019.
Renovering af tag og kviste på Solgårdscentret i Arden Afsluttes september 2018
Udearealer Søndre Skole Afsluttes juni 2018
Renovering af det gamle rådhus i Mariager Afventer godkendelse fra Kulturstyrelsen, da det er en fredet bygning.
Tilbygning til Børnehaven Rosenhaven Afsluttes december 2018
Assens Børnehave Afsluttes Juni 2018
Tilbygning til Myretuen i Valsgaard Tidsplan ikke kendt
Plejecenter Fjordvang Afsluttes April 2018
Hjælpemiddeldepot i Hadsund Afsluttes April 2018
Børnehave Hobro Nord Afsluttes ultimo 2019/primo 2020
Arden skole Afsluttet – dog advokatundersøgelse om ansvar for overskridelse af økonomi

Opdateret 06.03.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?