Tilladelse til at bruge og foretage ændringer i vejarealet


Du skal huske at søge om tilladelse, hvis du ønsker at bruge vejarealet eller foretage ændringer på vejarealet. Det gælder både for kommunale veje og private fællesveje.

Du skal søge om tilladelse til:

Hvis du vil bruge veje og pladser til midlertidige formål, skal du søge om tilladelse.

Midlertidige formål kan være at opstille en container eller stillads på et areal i en periode, holde gadefest eller loppemarked på vejen, afholde cykelløb, motionsløb, motorløb eller lignende.

Mariagerfjord Kommune har retningslinier for anvendelse af arealer i gågaderne i Hobro og Hadsund. 

Retningslinjerne indeholder blandt andet bestemmelser om udeservering, stadeplads for erhvervsdrivende, gangarealer, placering af udstillingsvarer med videre. 

Læs retningslinjer for anvendelse af arealer i gågaden i Hadsund.

Læs retningslinjer for anvendelse af arealer i gågaden i Hobro.

Læs vedtægter for torvehandel i Hobro.

Almindelig ansøgning om gravetilladelse

Du skal søge om tilladelse, uanset om det er en offentlig eller privat fællesvej, du ønsker at grave i.

Du skal søge om tilladelse før du påbegynder opgravningen, og du skal sende os en færdigmelding, når opgravningsarbejdet er afsluttet og vejarealet er reetableret.

Ansøgningen skal sendes digitalt. Du er velkommen til at kontakte Park & Trafik, hvis du har spørgsmål.

Gravearbejde på private fællesveje skal i høring

Du skal være opmærksom på, at alle ansøgninger om gravetilladelse på private fællesveje skal i høring hos vejejer. Det betyder, at når Park og Trafik modtager en ansøgning om gravetilladelse på private fællesveje, sender vi den i høring. Der kan derfor gå op til 4 uger fra vi modtager ansøgningen, til at du kan få en gravetilladelse.

Kort over kommunale og private veje i Mariagerfjord Kommune.

Hastegravearbejde (reparation af akutte skade på ledninger)

Der må ikke graves i et vejareal uden kommunens tilladelse. Der er dog en undtagelse, som gælder ved uopsættelige reparationsarbejder på ledninger. Når der sker en akut skade på ledninger, må ledningsejeren gerne foretage reparation uden tilladelse. Ledningsejeren skal snarest herefter anmelde opgravningen til kommunen. 

Du skal søge om tilladelse til at hænge plakater eller lignende op langs vejene. Det gør du ved at sende en mail til Teknisk Sekretariat på raadhus@mariagerfjord.dk.

I ansøgningen skal du oplyse følgende:

  • Hvor ønsker du at hænge plakaten?
  • Hvor længe ønsker du plakaten ophængt?

Når du søger om tilladelse til at hænge plakater op, er der en række retningslinjer, der skal overholdes.
Det er vores erfaring, at særligt 3 retningslinjer er svære at overholde:

  • Plakater må ikke ophænges nærmere end 50 meter fra rundkørsler, vejkryds og lysreguleringer
  • Plakater må ikke dække for oversigtsarealer og færdselstavler
  • Plakater må ikke ophænges på transformator, kabelskabe og buslæskure

Tilladelse til ophængning af plakater gives ud retningslinjerne, som gælder for både valgplakater og andre typer af plakater.

Retningslinjer for ophængning af plakater i Mariagerfjord Kommune.

En overkørsel er det areal, der bruges som adgang til privat grund, og som ligger fra vejbelægningens kant og ind til det matrikulære skel mellem vejens areal og den private grund.

Ansøgning

Kontakt Park og Trafik, hvis du ønsker at ansøge om en overkørselstilladelse eller har spørgsmål.

Nye overkørsler

Hvis du vil etablere en ny overkørsel fra din ejendom til en offentlig vej eller til en privat fællesvej i byområde kræver det en tilladelse fra kommunen. For private fællesveje kræves desuden tilladelse fra ejeren af vejarealet.

At flytte en overkørsel svarer til at etablere en ny, og kræver også tilladelse.

Eksisterende overkørsler

Hvis du vil benytte en eksisterende overkørsel som adgang for andre ejendomme end dem, overkørslen oprindeligt er anlagt for, er det nødvendigt med samme tilladelser som for nye overkørsler.

Det også nødvendigt med tilladelse, hvis en eksisterende overkørsel skal anvendes til en anden type trafik, end den oprindeligt er anlagt for – f.eks. erhvervstrafik i stedet for trafik til en bolig.

Anlæggelse af overkørsel

Arbejdet udføres af ansøgeren og alle udgifter i forbindelse med anlæg af nye overkørsler afholdes af ansøgeren. Dette gælder også følgeudgifter til f.eks. flytning af elmaster, som er nødvendiggjort af den nye overkørsel.

Kommunen kan i sin overkørselstilladelse desuden stille en række vilkår til udformningen af overkørslen med videre.

Servicevejvisning har til formål at vejvise til ikke-geografiske mål, som fx seværdigheder, overnatningssteder, virksomheder og lignende.

Servicevejvisning omfatter almindelig servicevejvisning og særlig servicevejvisning:

Almindelig servicevejvisning er hvid/blå vejvisningskilte, som opfylder trafikanternes primære behov for vejvisning til servicemål. 

Særlig servicevejvisning er sort/hvide vejvisningskilte, som viser vej til virksomheder i det åbne land.
Omkostninger til opsætning af særlig servicevejvisning dækkes af ansøgeren. Hvis tavlen beskadiges eller bliver slidt, skal virksomheden betale for udskiftning af tavlen, hvis skiltning fortsat ønskes.

Om der kan gives tilladelse til skiltning til en virksomhed afhænger af, hvor du ønsker at skilte og til hvilket formål. 

Læs mere om reglerne for servicevejvisning

Hvis du ønsker at opstille genstande eller udsmykning på arealer, der hører til en offentlig vej eller privat fællesvej i et byområde, skal du søge om tilladelse hos kommunen.

Du søger om tilladelse ved at kontakte Park & Trafik. 

Kontakt


Park og Trafik


Opdateret 21.06.18    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Hul i vejen

Driftsproblemer - Giv et praj

Støder du fx på et hul i vejen eller cykelstien, et væltet træ, eller gadelys der ikke virker, vil vi meget gerne høre om det. Det er desværre ikke alle fejl og mangler vi selv opdager.