Trafikplaner


Her på siden finder du de planer, der er gældende for trafik- og vejområdet i Mariagerfjord Kommune. En del af Park og Trafik’s arbejde tager udgangspunkt i trafikplanerne.

Trafik- og mobilitetsplan

Mariagerfjord Trafik- og Mobilitetsplan beskriver de overordnede mål for den trafikale udvikling og planen udgør dermed de kommende års strategiske grundlag for arbejdet på vej- og trafikområdet i kommunen. I Trafik- og Mobilitetsplanen fokuseres der på trafik i et bredere perspektiv, herunder bæredygtig transport og mobilitet. Planen kommer blandt andet med forslag til, hvordan trafiksikkerheden kan forbedres, og hvordan flere kan blive inspireret til at bruge cyklen som transportmiddel. 

Den grundlæggende tanke er at sætte mennesker i fokus, for det er dem, som bevæger sig i trafikken. Det menneskelige fokus sås allerede i efteråret 2013. Forud for udarbejdelsen af Trafik- og Mobilitetsplanen blev borgere og andre interesserede på en workshop inviteret til at komme med ideer og forslag til Trafik- og Mobilitetsplanens indhold. 

Læs hele Trafik- og Mobilitetsplanen

Trafikhandlingsplan

Trafikhandlingsplanen revideres hvert år og er senest revideret i 2019. Planen indeholder status og revidering af projekterne i Trafik- og Mobilitetsplanen, herunder sti- og trafiksikkerhedsprojekter. Herudover udpeger Trafikhandlingsplanen projekter til gennemførelse i 2019 og 2020 og efter 2020 i en prioriteret rækkefølge.

Læs hele trafikhandlingsplanen.

Læs bilag til trafikhandlingsplanen.

Kollektiv trafikplan

Med en Kollektiv Trafikplan gives der muligheder for at tænke nyt og alternativt. Eventuelt mere fleksible kørselsordninger der også tilpasses en mere fleksibel hverdag eller en mere fokuseret indsats til de brugere der dagligt er afhængige af gode kollektive forbindelser. Mulighederne er mange, også inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed på området.

Med Kollektiv Trafikplan for Mariagerfjord Kommune er der skabt et nyt fundament for kommunens kollektive trafik, hvor målet har været at tilgodese så mange transportbehov som muligt, inden for de rammer, der er til stede.

Læse Mariagerfjord Kommunes hele Kollektiv Trafikplan.

Tilgængelighedsplan

Ved tilgængelighed forstås at vej- og andre arealer er indrettet, sådan at handicappede kan færdes på lige fod med andre trafikanter. Et handicap er noget personer har i forhold til deres omgivelser.

Læs hele tilgængelighedsplanen.

Belysningsplan

Gadebelysning er en af de store energisyndere, og for at kunne levere lys på den mest energibesparende måde, og samtidig sikre både trafiksikkerheden, borgernes tryghed og en forskønnelse af områderne, har Kommunen vedtaget en belysningsplan, hvor følgende mål fremgår:

  • At anbefalingerne i vejbelysningsreglerne tilstræbes overholdt, hvor belysningen renoveres.
  • At der ved renoveringer og ny anlæg ikke opsættes belysning med gult lys.
  • At belysningsanlæggene udføres energimæssigt optimalt i forhold til lyskildevalg, korrekt belysningsniveau samt mulighed for styring og regulering.
  • At belysningsanlæg er æstetiske tilpasset omgivelserne de er placeret i.
  • At nyeste teknologi anvendes, således at både anlægs- og driftsøkonomioptimeres.
  • At der som en naturlig følge af Kommunens målsætning om CO2 besparelser, anvendes effektive lyskilder og armaturer og øget styring.
  • At der ikke etableres belysning på veje og stier uden for byzoner, og at eksisterende anlæg nedtages hvor der ikke er færdselssikkerhedsmæssige grunde til at opretholde belysningen.

Her kan du læse hele belysningsplanen.

Kontakt


Park og Trafik


Opdateret 14.08.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?