Støtte til børn i dagtilbud og skoler


I Mariagerfjord Kommune er der forskellige tilbud til børn med særlige behov. Disse tilbud omfatter bl.a. sprogvurdering, specialundervisning, tilbud til præmature børn og andet. Det kan du læse mere om på denne side.

Særlig Dagtilbud

Lov om Social Service § 32 beskriver, at Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud.

Det er Kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud. Forud for, at et barn visiteres til en plads i et særligt dagtilbud, afholdes der en koordinationskonference, hvor barnets behov afdækkes. På baggrund af denne konference visiteres barnet til en relevant plads blandt kommunens særlige dagtilbudspladser. I Mariagerfjord Kommune er der oprettet følgende særlige dagtilbud efter §32: 

  • Børnehaven Vinkelvej Lærkereden er placeret i Børnehaven Vinkelvej, Vinkelvej 15, Hobro. Plads til 8 børn med varigt nedsat funktionsevne.
  • Fuglereden i Rosenhaven, Døstrupvej 21, 9500 Hobro, med plads til 12 børn. Målrettet børn med varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Begge særlige dagtilbud hører under Dagtilbud Hobro Nord.

Sprogstimulering

Mariagerfjord Kommune har i henhold til dagtilbudslovens §11 og §12 ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen 3 år, hvis der skønnes at være sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Hvis barnet har brug for sprogstimulering med særlig indsats, kan du søge støttepædagogtimer og/eller barnet kan via PPR indgå i en sproggruppe i institutionen. Hvis barnet er flersproget, er der ansat sprogpædagoger til at varetageden særlige sprogstimulering. Hvis barnet, der har behov for den særlige sprogstimulering, passes hjemme, visiteres barnet til et 30 timers ophold i dagtilbud.  

Tosprogede elever

I Mariagerfjord Kommune starter alle nyankomne tosprogede elever fra 0-7 årgang

i et 3-6 måneders indslusningsforløb i basisdansk på Bymarkskolen. Formålet er at give eleverne et grundlæggende kendskab til det danske sprog, så de vil blive i stand til at modtage undervisning i den almindelige folkeskole. Eleverne bliver samtidig med optagelsen på indslusningsforløbet indskrevet på deres distriktsskole, hvis forældrene har valgt denne. Efter ca. 4 måneder sluses eleven ud på distriktsskolen, hvor der vil ske en overlevering af elevens dansksprogstilegnelse samt foretrukne læringsformer. Eleven udsluses til almenklassen med et sideløbende sprogbånd på 5-10 timers basisdansk om ugen.

 

Elever, der ved ankomst er 14 år eller derover, starter direkte i det udvidede modtagelsestilbud (Sproghuset) på Søndre Skole og MF10. Formålet med at gå i udvidet modtageklasse er at lære dansk så hurtigt som muligt med henblik på at kunne komme videre i uddannelsessystemet. I Sproghuset har eleverne kun 4 fag; dansk, matematik, engelsk og samfundsfag, som alle er eksamensfag. 2 dage i ugen er der mulighed for at komme i praktik f.eks. i butik, børnehave, supermarked.

Bymarkskolens hjemmeside, Søndre Skoles hjemmeside. 

Enkeltintegration

Herudover har Mariagerfjord Kommune et antal elever, som er enkeltintegreret i den almindelige folkeskole med et støttetimetal over 9 timer ugentligt. Dette skal ses som alternativ til specialklasserækkerne, og timerne tildeles den enkelte elev efter konkret visitation via Det Centrale Visitationsudvalg på baggrund af samtaler, observationer og undersøgelser, og gennem indstilling fra PPR og Skoleledelsen.

PPR har desuden forskellige støttemuligheder til børn og unge.  

Undervisning af børn med særlige behov

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammen af den almindelige undervisning. Til det formål har Mariagerfjord Kommune oprettet en række specialundervisningstilbud med tilhørende Skolefritidsordning (SFO).  For at skabe helhed i elevens hverdag, er det arrangeret således, at ønskes et SFO tilbud til elever med særlige behov, kan specialklassens SFO tilbud anvendes. Optagelse i et specialklassetilbud sker via distriktsskolen på grundlag af samtaler, observationer, beskrivelser og undersøgelser og gennem indstilling fra PPR og skolelederen.

Specialundervisningstilbud i Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune har en bred vifte af specialundervisningstilbud for elever med særlige behov. Efter konkret visitation tilbydes eleverne undervisning i et tilbud, der overordnet matcher den enkelte handicapgruppe, og undervisningen tilrettelægges, så den enkelte elev kan udvikle sig mest hensigtsmæssigt personligt, socialt og fagligt. Der laves individuelle elev-undervisningsplaner på alle elever.

Folder om konsulentbistand ADHD og K-klasser

ADHD klasserne ligger på Rosendalskolen. I ADHD klasserækkerne kan eleverne få et undervisningstilbud fra 0.kl. – 10. kl. hvis det skønnes nødvendigt.

Læs om ADHD-klasserne.

Rosendalskolens hjemmeside.

K- klasserne ligger på Arden Skole, og er et specialundervisningstilbud for elever med autismespektrumsforstyrrelser. Eleverne kan undervises i dette tilbud fra 0 kl. – 10.kl.  

Læs om K-klasserne

Arden Skoles hjemmeside

S-klasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder ligger på Mariager Skole.

Læs om S-klasserne.

Mariager Skoles hjemmeside.

Sx-klasserne er for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Disse elever undervises på Astrup Skole.  

Læs om SX-klasserne.

Astrup Skoles hjemmeside.

TF-klasserne ligger på Assens Skole, og er et undervisningstilbud for elever med svære Tilknytnings Forstyrrelser. Tilbuddet er et heldagstilbud, og eleverne kan gå i tilbuddet fra 0. kl. – 10.kl. om nødvendigt. A-K-T tilbuddet i Mariagerfjord Kommune er placeret i specialafdelingen Kridthuset på Assens Skole. Tilbuddet er for elever med massive Adfærds-Kontakt- og Trivsels vanskeligheder. Eleverne kan højst gå i A-K-T klasse i 2-3 år, hvorefter de skal videre til et mere permanent undervisningstilbud.

Læs om TF-klasserne.

Assens Skoles hjemmeside.

Opdateret 21.08.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?