Vielser


Læse om de forskellige muligheder for at blive gift samt hvordan du ændrer navn i forbindelse med vielsen.


En borgerlig vielse foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det.

I Mariagerfjord Kommune foregår vielser som regel følgende steder og efter nærmere aftale.

Borgmesterkontoret, Nordre Kajgade 1, Hobro
Rådhuset Hadsund, Himmerlandsgade 9, Hadsund.

Vielsen kan efter særlig aftale også foretages udenfor rådhuset f.eks. i naturen, festlokaler, egen have osv.

Vielser foretages i den normale åbningstid samt lørdag mellem kl. 9 - 12.

Vielser foregår som udgangspunkt på dansk, men kan også foregå på engelsk eller tysk, hvis I måtte ønske det.

Vielsen skal overværes af to vidner. Sørger I ikke selv for vidner, kan kommunen tilbyde at stille to vidner til rådighed, hvis vielsen foretages i den normale åbningstid. Lørdag skal I selv sørge for to vidner.

Uanset om I ønsker at blive viet af kommunen eller i kirken, skal I udfylde ægteskabserklæringen på borger.dk. Når I har udfyldt ægteskabserklæringen, skal I tage kontakt til Center for Byråd, Personale og Strategi for at aftale dato, tid og sted. I finder kontaktoplysningerne nederst på denne side.

 

En kirkelig vielse kan finde sted i folkekirken og i anerkendte og godkendte trossamfund. Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes.

I skal udfylde ægteskabserklæringen ved hjælp af selvbetjeningsløsningen "Ansøg om vielse - ægteskabserklæring" på borger.dk. Når begge parter har udfyldt ægteskabserklæringen, bliver den sendt videre til bopælskommunen.

Når bopælskommunen på baggrund af den indsendte ægteskabserklæring har sikret, at begge opfylder betingelserne for at blive gift, vil I modtage en prøvelsesattest i en af jeres digitale postkasser. Prøvelsesattesten skal I aflevere til vielsesmyndigheden i god tid inden vielsen.

I kan blive gift i en bestemt kirke, når:

 • En af jer er medlem af folkekirken og kirken tilhører medlemmets sogn
 • En af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har særlig tilknytning til kirken og derfor ønsker at blive viet netop der.
 • I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en tredje kirke.

Hvis I ønsker at ændre navn på bryllupsdagen, skal I indsende en ansøgning ved at bruge selvbetjeningsløsningen "Navneændring på bryllupsdagen" på borger.dk.

Ansøgning om navneændring skal indsendes senest 15 hverdage før vielsen, og skal som udgangspunkt søges digitalt.

Når du har underskrevet ansøgningen digitalt, sendes den til kirkekontoret i dit bopælssogn. Kirkekontoret modtager først ansøgningen, når I begge to har underskrevet. Du modtager først en bekræftelse på navneændringen, når denne er registreret umiddelbart efter vielsen. Bekræftelsen på navneændringen modtager du i din digitale postkasse.

Har du spørgsmål i forhold til navneændring, skal du kontakte kirkekontoret i dit bopælssogn.

Fra 1. juli 2014 er det blevet muligt for kommunerne at foretage borgerlig vielse uden for sin egen kommune, hvis brudeparret ønsker det. Dog må der kun foretages vielser i en anden kommune, hvis den kommune, hvori vielsen skal foregå, har godkendt dette.

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har godkendt, at andre kommuner generelt kan foretage vielser i Mariagerfjord Kommune, uden kommunen skal informeres om vielsen. Den generelle tilladelse gælder for borgerlig vielse, der foretages i private haver, på private adresser, restauranter/festlokaler, i naturen og lignende i Mariagerfjord Kommune, forudsat at eventuelle regler, der gælder for ophold i området, overholdes og at eventuelle nødvendige tilladelser er indhentet.

Den generelle tilladelse gælder ikke for borgerlig vielse på Borgmesterkontoret og rådhusene i Hadsund og Hobro, der benyttes af kommunens egne giftefogeder til vielse.

For at blive viet i Danmark skal I have lovligt ophold i landet og kunne dokumentere, at I er ugifte.

Er I begge eller en af jer udenlandsk, men opfylder et af følgende krav, skal I henvende jer direkte til Byrådssekretariatet, Nordre Kajgade 1, Hobro:

 • Er dansk statsborger
 • Er statsborger i et andet nordisk land
 • Har tidsubegrænset ophold i Danmark
 • Har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen

Opfylder en af jer eller begge ikke et af ovenstående krav, skal I søge om lov ved Statsforvaltningen, før I kan blive viet i Danmark. Først når Statsforvaltningen har behandlet ansøgningen, skal I henvende jer til den kommune, I ønsker skal foretage vielsen.

Læs mere på Statsforvaltningens hjemmeside.

Opfylder I et af ovenstående krav og henvender I jer til Byrådssekretariatet for at blive viet, skal I medbringe: 

 • Bevis for lovligt ophold i Danmark - hvilket kan være i form af gyldigt pas, arbejds- og opholdstilladelse, EU-opholdsbevis eller visum - alt efter hvilket land du kommer fra.
 • Bevis for civilstand - et dokument der beviser, at I ikke allerede er gift i et andet land. Hvis I har boet i flere lande, skal vi have en civilstandsattest fra alle landene. Attesten må ikke være mere end 3 måneder gammel og skal være udfærdiget af en officiel myndighed og være oversat til dansk, engelsk eller tysk.
 • Hvis en eller begge parter har været gift før, skal I medbringe dokumentation for ægteskabets ophør. Denne skal også være oversat til dansk, engelsk eller tysk.

Krav om legalisering
I skal være opmærksomme på, at der for bestemte lande er krav om, at dokumenterne skal legaliseres. Det vil sige, at dokumenterne skal være stemplet af den udstedende myndighed, det ministerium myndigheden hører under samt den danske repræsentation (den danske ambassade eller konsulat) i det pågældende land.

Nogen lande har indgået apostilleaftale, hvilket betyder, at legaliseringen sker ved et enkelt stempel af ministeriet.

Her kan du læse mere om hvilke krav der er til dokumenter fra de forskellige lande.

Skal I giftes i udlandet?

Hvis I skal giftes i udlandet, skal I også udfylde ægteskabserklæringen for at få en ægteskabsattest. Attesten viser, at I efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i 4 måneder efter udstedelsen.

I skal være opmærksomme på, at ægteskabsattesten muligvis skal legaliseres ved Udenrigsministeriet. Læs mere her.

Er I allerede blevet gift i udlandet?

Hvis I er blevet gift i udlandet, skal I kontakte kommunen for at få anerkendt og registreret jeres udenlandske vielse i Danmark. For at få anerkendt en udenlandsk vielse skal en række betingelser være opfyldt, bl.a.

 • At vielsen opfylder de formkrav, der stilles i det land, hvor vielsen blev foretaget.
 • At vielsen ikke strider mod grundlæggende danske retsprincipper, som f.eks. at begge parter skal være tilstede ved vielsen og at begge parter er fyldt 18 år.
 • At vielsen ikke må være ugyldig i det land, hvor den blev foretaget. 

Hvis I ønsker at få en udenlandsk vielse registreret i Danmark, skal I kontakte Byrådssekretariatet, Nordre Kajgade 1, Hobro og medbringe den originale vielsesattest.

Vielsesattesten skal være legaliseret. Det vil sige, at dokumenterne skal være stemplet af den udstedende myndighed, det ministerium myndigheden hører under samt den danske repræsentation (den danske ambassade eller konsulat) i det pågældende land.

Nogen lande har indgået apostilleaftale, hvilket betyder, at legaliseringen sker ved et enkelt stempel af ministeriet.

Her kan du læse mere om hvilke krav der er til dokumenter fra de forskellige lande.
 

Kontakt


Sitte Ansbjerg Jensen

Center for Byråd, Personale og Strategi

 •  97113012
 •  

Louise Brønnerup Andersen

Center for Byråd, Personale og Strategi

 •  97113009
 •  

Opdateret 06.08.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?