Boliger


Kommunen har en række forskellige botilbud til borgere, der på grund af alder, funktionsniveau eller handicap ikke kan klare sig i egen bolig. Der er mulighed for at få en plejebolig på et af kommunens plejecentre. Her findes der også korttidspladser. Derudover har kommunen mulighed for at hjælpe til med at få en bolig i en række ældreboliger rundt i hele kommunen.

Ældreboliger

Kommunen har mulighed for at henvise borgere til en ældrebolig, hvis det skønnes at det vil give øget trivsel og bevare muligheden for at kunne klare sig selv. Der findes ældreboliger fordelt over hele kommunen.

De borgere, der kan få ældreboliger, skal have en blivende nedsat evne til at klare sig selv, som ikke kan ændres eller bedres gennem andre af kommunens tilbud.

Ældreboliger tildeles efter en helhedsvurdering foretaget af Visitation og Myndighed.

Midlertidigt ophold

Der er mulighed for et midlertidigt ophold på et af kommunens plejecentre. Opholdet er som udgangspunkt af 3 ugers varighed med mulighed for forlængelse efter en individuel vurdering. 

Der betales for forplejning, som dækker mad og vask. Ved midlertidigt ophold skal borgeren selv medbringe eget tøj, toiletartikler, medicin, personlige hjælpemidler og øvrige hjælpemidler som for eksempel kørestol, rollator med videre.

  • Borgere, der normalt passes og plejes af nære pårørende, og hvor disse trænger til at blive aflastede.
  • Borgere, hvis psykiske tilstand gør, at der er behov for tæt kontakt til personale. 
  • Borgere i et terminalt sygdomsforløb, hvor pleje og omsorg ikke kan ydes på en forsvarlig og betryggende måde i hjemmet. 
  • Borgere, der på grund af svækket funktion har brug for ekstra støtte til at opnå vanlige færdigheder. 
  • Borgere, hvis bolig skal renoveres, for at borgeren fortsat kan bo under forsvarlige forhold.

På Demenscenter Skovgården er der to aflastningsstuer, hvor der er begrænset stimulation.  Målgruppen for disse, er borgere som har en demensdiagnose eller demenslignende adfærd/symptomer. Opholdet på en sådan stue kræver visitering ved Centerleder eller demenskoordinator.

 Formålet med aflastningsstuerne er:

  • At sikre udredning og afklaring af borgerens funktionsevne – fysisk, psykisk og socialt. Der foretages vurdering af støttebehov, herunder afklaring af evt. behov for fremtidig bolig
  • At bidrage til struktureret og forenklet hverdag i forhold til den enkeltes døgnrytme og behov for stimuli eller moderat skærmning, da det er et fremtrædende behov hos målgruppen, som dårligt tåler stimuli
  • At sikre synligt nærvær og støtte til hverdagslivet og udvikling af beboernes livskompetencer via socialpædagogisk tilgang
  • At varetage behov og sikre støtte i forbindelse med somatisk sygdom. Medicinreguleringer sker i tæt samarbejde med gerontopsykiatrien og egen læge


På Hobro Alderdomshjem er der 10 rehabiliteringsstuer og to akutstuer. Ophold visiteres af Myndighed og Visitation og foregår altid som et målrettet samarbejde mellem borger, pårørende og personale. Målet er at støtte og gavne den enkelte bedst muligt under rehabiliteringen.

Ophold på centeret tilbydes for eksempel ved overgangen mellem sygehus og eget hjem i forbindelse med sygdom, eller direkte fra eget hjem. Ophold på de to akutstuer anvendes til at forebygge unødvendige indlæggelser på sygehus. Her kan vi tilbyde en specialiseret behandling og pleje i tilfælde, hvor det skønnes muligt at behandle udenfor sygehuset. 

Kontakt


Myndighed og Visitation


Telefontid hver dag mellem 8-12 

Postadresse
Nrd. Kajgade 1
9500 Hobro Opdateret 17.06.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?